เรียนสุทธิ์ว. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, v. 38, n. 2, p. 130-143, 27 ส.ค. 2021.