เรียนสุทธิ์ ว. . . การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 130–143, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.