บุญทวี ก.; โชติวนิช ป. .; อ่อนสอาด . เ. ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 108–125, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240670. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.