ไอยสุวรรณ์ อ. .; ชอบแต่ง จ. . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 40–51, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240954. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.