สุภาพันธ์ พ. .; อินธนู พ. .; ใจคำปัน ก. . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 152–170, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241045. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.