กิติพชรเดชาธร ร. .; ผาสุข พ. .; เกิดรัตน์ ณ. . การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 95–107, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241071. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.