โจลานันท์ บ.; สิทธิสันติกุล เ. . การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 52–64, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241078. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.