สว่างจิตร ว. การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 126–134, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241247. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.