จิ๋วปัญญา ป.; ใจชมภู ภ. . การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากuek Agricultural Community Enterprise Taluk Klang Thung Sub-district, Muang Tak District, Tak Province. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 107–118, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241428. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.