หมั่นวิชา อ.; ศิลมั่น ไ. .; สรวมศิริ ส. ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล x ซาเนน) เพศผู้. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 98–106, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241829. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.