รอดเจริญ เ.; วิชาชูเชิด บ.; เขียดน้อย ว.; ตั่นไพโรจน์ ว.; สมดวง ส. การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 98–97, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242057. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.