วิริยะอลงกรณ์ ว. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืช การชักนำการเปิดปิดของปากใบและคุณภาพของผลลำไย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 12–27, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242394. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.