ปั้นฉาย ว.; บุญปลอด น. . การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242794. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.