ขาวสวั อ.; ไชยรินทร์ ธ.; ANOTHAI, J. การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 10–24, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242827. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.