ภักดีโต อ. .; ศีลสุทธิ์ ส. .; ด่านวิริยะกุล ส. .; พิชญภณ จ. .; โชติประทุม ส. .; อารยกาญจน์ ธ. . การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 50–61, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244553. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.