จันทร์คง จ.; ช่วยชูหนู ณ. . ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 86–99, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244813. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.