พิทยาภินันท์ ป. .; สมบูรณ์สุข บ. การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 116–129, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/245692. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.