พูนภักดี ด.; อ่อนทอง จ. . การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/246021. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.