เครือคำ พ. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; เวชสิทธิ์นิรภัย น. .; จี้รัตน์ ป. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 112–121, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/246490. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.