จันทร์คง จ.; ร่มเย็น เ. . .; บุญรัศมี บ. .; ถาวโรจน์ ว. .; ชัยเพชร เ. .; สงรักษ์ อ. . การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 150–164, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/248803. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.