อากรรัตน์ วาสนา, เศวตมาลานนท์ ศรัณย์, พ่วงดี บุณยกร, บัวบาน ทวีศักดิ์, และ อ่อนเอี่ยม วุฒิชัย. 2019. “การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis Galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis Suecica ภายในห้องปฏิบัติการ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35 (3):19-28. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/200691.