อมรเลิศพิศาล ดวงพร, ภู่ระยับ สินีนาฏ, มุ่งหมาย ลภัสรดา, เม่งอําพัน เกรียงศักดิ์, และ หวังสมนึก ณัฐวุฒิ. 2021. “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):46-56. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214349.