ธรรมเลิศสถิต ธนศานต์, รังควัต นคเรศ, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, และ กนกหงษ์ กังสกาล. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):171-81. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/220576.