มหายศนันท์ ศิริน, เฉลิมแสน ยรรยง, และ เวชสิทธิ์นิรภัย นภารัศม์. 2021. “รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):138-51. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/225881.