เป็งเส้า ณรงค์, ฟองมูล สายสกุล, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, และ เครือคำ พุฒิสรรค์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):144-56. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/226457.