ชูเพ็ง พีรวัจน์, มาลา จิรวัฒน์, และ จุ้ยจุลเจิม ณัฐพร. 2021. “ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ในอาหารเป็ดไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ระดับค่าคลอเลสเตอรอล และวิตามินเอในไข่แดง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):65-74. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/230132.