เรียนสุทธิ์วรางคณา. 2019. “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 36 (3), 54-65. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/232955.