แก้วเลิศตระกูล เรวัต, เครือคำ พุฒิสรรค์, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, และ บุญปลอด นพพร. 2019. “การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 36 (3):114-25. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/232979.