ใจเตี้ย สามารถ. 2021. “การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):79-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/234955.