ทดทะศรี นางสาวสายฝน. 2021. “ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium Japonicum และแตนเบียน Eretmocerus Sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia Tabaci ในพริก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):57-67. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/236966.