สันธทรัพย์ ณัฐชนน, ไชยวรรณ ฟ้าไพลิน, สีหะนาม พิมพ์ใจ, และ สันธทรัพย์ ชูชาติ. 2021. “อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):28-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/237956.