พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์, และ สัตย์ซื่อ พลากร. 2021. “ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):144-54. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/238412.