อินทสาร จีราภรณ์. 2021. “ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):25-35. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/238806.