ปิ่นทศิริ ธนบดี, พรมยะ จงกล, จิตมนัส ชนกันต์, และ ตงศิริ สุดาพร. 2021. “ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia Bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):75-885. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/239997.