ศิริมานะพงษ์ วรรณา, ประจำค่าย พิมพ์ชนก, อุไรรัตน์ ศุภกาญจน์, สินธุมา สุภานัน, ศรีสุทธาการ อธิชา, และ ประยูรศุข อรไพลิน. 2022. “การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) ในการกำจัดเห็บระฆังที่พบในลูกปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 39 (2):92-104. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240043.