ศิริมานะพงษ์ วรรณา, รุจจนเวท ณัฐภัทร, ยังวนิชเศรษฐ วสุธร, หลิมรักษาสิน สรวิศ, ฟองศรัณย์ ก้องภพ, และ อังโชคชัชวาล กิตติพัฒน์. 2021. “การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio Spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):75-83. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240044.