สัตตัง สุภาพร, เม่งอำพัน เกรียงศักดิ์, สุขศรี ธนทัต, และ ตงศิริ สุดาพร. 2022. “ผลการทดแทนปลาป่นด้วยผลพลอยได้จากกระบวนการแล่เนื้อปลาในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 39 (2):81-91. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240436.