เรียนสุทธิ์ วรางคณา. 2021. “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):130-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532.