บุญทวี กิตธวัช, โชติวนิช ปิยกนิฏฐ์, และ อ่อนสอาด เอกสิทธิ์. 2021. “ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):108-25. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240670.