ไอยสุวรรณ์ อุไรวรรณ, และ ชอบแต่ง จีระศักดิ์. 2021. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):40-51. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240954.