สุภาพันธ์ พัชรินทร์, อินธนู พัชรี, และ ใจคำปัน ก้องนเรนทร์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (3):152-70. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241045.