กิติพชรเดชาธร รณกร, ผาสุข พัชรี, และ เกิดรัตน์ ณัฐวุฒิ. 2021. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):95-107. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241071.