โจลานันท์ บัญจรัตน์, และ สิทธิสันติกุล เกศสุดา. 2021. “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):52-64. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241078.