สว่างจิตร วิทเอก. 2021. “การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):126-34. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241247.