จิ๋วปัญญา ปริดา, และ ใจชมภู ภาคภูมิ. 2021. “การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากuek Agricultural Community Enterprise Taluk Klang Thung Sub-District, Muang Tak District, Tak Province”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):107-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241428.