หมั่นวิชา อภิชาติ, ศิลมั่น ไพโรจน์, และ สรวมศิริ สมปอง. 2021. “ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล X ซาเนน) เพศผู้”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):98-106. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241829.