รอดเจริญ เอกนรินทร์, วิชาชูเชิด บงกช, เขียดน้อย วรวัช, ตั่นไพโรจน์ วัชริศ, และ สมดวง สุพัตรา. 2021. “การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):98-97. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242057.