วิริยะอลงกรณ์ วินัย. 2021. “ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืช การชักนำการเปิดปิดของปากใบและคุณภาพของผลลำไย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):12-27. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242394.