ปั้นฉาย วีรภัทร, และ บุญปลอด นพพร. 2021. “การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242794.