ขาวสวั อธิวัฒน์, ไชยรินทร์ ธนัญชนก, และ Jakarat Anothai. 2021. “การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (2):10-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242827.